อาจารย์ วิชัย อ้วนมะโรง

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ชก. 63)

ประสบการณ์

 • Project Engineer
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • อาจารย์ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโลโลยีทีพีไอ
 • วิทยากรรับเชิญภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย
 • ใบประกอบวิชาชีพครู เลขที่ ๕๗๓0๙00๑๗๑๒๘๘๗
 • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
  สาขาการควบคุมรถยก เลขที่ มฝร-๑-๓-๑๓-00๖-00๒๒-๕๕

 อาจารย์ สุปัญญา เกิ้นโนนกอก

ปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์

 • วิศวกรไฟฟ้า บริษัท TPI
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัทPTTME
 • อาจารย์ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคโลโลยีทีพีไอ
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัททีพีไอโพลีน

 นาย ชินรัตน์ หอสุขศิริ สย.8845


นายสัญญา  ชัยสงค์  สก.3665


อาจารย์ วิวัฒน์  ดำรงค์ชาติ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สก. 3919)

ประสบการณ์

 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท งามวงศ์วานการช่าง
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท พาราเมาท์อินเตอร์เทรด
 • วิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ บริษัท เอ็น เอส อาร์ เซ็นเตอร์
 • วิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • วิศวกรและวิทยากร บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป