หลักสูตรอบรม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12 ชม. (รถปั้นจั่น)

หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (รถปั้นจั่น)

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

ภาคทฤษฎี 9 ชม.

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 2. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
 5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 6. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล และระบบไฮโดรลิกส์เบื้องต้น
 7. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
 8. การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
 9. การอ่านค่าตารางพิกัดยก
 10. การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
 11. วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 12. การประเมินน้ำหนักสิ่งของที่จะยก
 13. การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 14. ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

 ภาคปฏิบัติ 3 ชม.

 1. ตรวจสภาพเครนและอุปกรณ์ช่วยยกก่อนการใช้งาน
 2. วางแผนงานยกอย่างปลอดภัยและการพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยก
 3. วิเคราะห์วัสดุสิ่งของและเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 4. ปฏิบัติการอ่านสัญลักษณ์บนตัวเครน
 5. ปฏิบัติการใช้สัญญาณมือสากล
 6. ปฏิบัติขับเคลื่อนเครนอย่างถูกวิธี
 7. ตรวจสอบการผูกรัดวัสดุกับอุปกรณ์ช่วยยก
 8. ใช้เครนกับวัสดุช่วยยก
 9. การจัดเก็บเครนอย่างถูกวิธี