หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ชม. (รถปั้นจั่น)

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (รถปั้นจั่น)

(หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

 

  1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
  2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
  3. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (รถปั้นจั่น)
  4. การตรวจสอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยกก่อนการใช้งาน
  5. การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุ
  6. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย
  7. การวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานปั้นจั่น