หลักสูตรอบรม การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี (ทบทวน)

หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรทบทวน)

(หลักสูตร 6 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน)
 

09.00-09.30 ลงทะเบียนและ Pre- Test
09.30-10.30 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

2. ประเภทและชนิดของรถฟอร์คลิฟท์

3. โครงสร้างและส่วนประกอบของรถฟอร์คลิฟท์

4. การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 5. กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์

6. การยกและวางสินค้าแบบต่างๆ

7. Load Capacity Chart และ ทดสอบ Post Test

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 8. ฝึกการตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

9. สาธิตการขับรถและการตัก-วางสินค้า

10. ทดสอบภาคปฏิบัติ

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00  10. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)