หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี (พนักงานใหม่)

หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี  (พนักงานใหม่)

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

วันแรก

09.00-09.30 ลงทะเบียนและทดสอบ Pre Test
09.30-10.30 1. ความรู้เบื้องต้น ประเภทและชนิดของรถฟอร์คลิฟท์

2. โครงสร้างและส่วนประกอบของรถฟอร์คลิฟท์

3. การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 4. กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์

5. การยกและวางสินค้าแบบต่างๆ

6. Load Capacity Chart และ ทดสอบ Post Test

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7. ฝึกการตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

8. สาธิตการขับรถและการตัก-วางสินค้า

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9. ฝึกภาคปฏิบัติการขับรถฟอร์คลิฟท์

วันที่สอง

09.00-10.30 10. ฝึกภาคปฏิบัติการตักและวางสินค้า
10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 11. ฝึกภาคปฏิบัติการตักและวางสินค้า (ต่อ)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 12. ทดสอบภาคปฏิบัติ
14.30–16.45 พักเบรก
14.45–16.00 13. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)