หลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 18 ชม.

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น”

(หลักสูตร 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน)

 ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น                  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น             พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 4. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น ชนิดของปั้นจั่น
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 7. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 8. ระบบสัญญาณเตือน และ Limit Switch
 9. การตรวจสอบ   บำรุงรักษาปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 10. การประเมิน และคำนวณหาน้ำหนักสิ่งของที่ยก
 11. วิธีและวิธีการการผูกมัดสิ่งของ
 12. การใช้สัญญาณมือ
 13. การวางแผนการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 14. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ คู่มือการใช้งานปั้นจั่น
 15. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้งานปั้นจั่น
 16. กรณีศึกษาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

 ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง

 1. การคำนวณหาน้ำหนักสิ่งของที่จะยกและการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 2. การวางแผนการยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย
 3. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
 4. ฝึกการผูกมัดสิ่งของที่จะยกจริงในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 5. ฝึกปฏิบัติการบังคับปั้นจั่นและการให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นเสมือนจริง