หลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอื่น (12 ชม.)

“ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น”

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

วันแรก         ภาคทฤษฎี

09.00-09.30 ลงทะเบียนและ Pre- Test
09.30-10.30 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ(เพิ่มเติม)กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น   ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
2. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้งาน
10.30-10.45 พักเบรก
10.45–12.00 4.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
5.  ส่วนประกอบของปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
6.  ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นระบบสัญญาณเตือนและ Limit Switch
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7.  การตรวจสอบ บำรุงรักษา ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
8.  การประเมินน้ำหนักสิ่งของ วิธีการผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายและสัญญาณมือ
14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9.   การใช้คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาปั้นจั่น
10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น

 

วันที่สอง         ภาคปฏิบัติ

09.00-10.30 11. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย และ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
12. ทดสอบภาคทฤษฎี
10.30 – 10.45 พักเบรก
10.45 – 12.00 13.  การตรวจสภาพเครนและอุปกรณ์ช่วยยก
14.  ทดสอบภาคปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 15.  ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)