Tag Archives: รถฟอร์คลิฟท์

บริการตรวจสอบ/ทดสอบน้ำหนัก ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่พร้อมออกใบรับรอง ปจ. 1 (Stationary Crane Inspection Service)

หลักสูตรอบรม Train The Trainer การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)      

วันแรก

09.00-09.30 ลงทะเบียนและทดสอบ Pre Test
09.30-10.30 1. ความสำคัญของการสอนงานและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

2. บทบาทหน้าที่ของผู้สอน

3. การวางแผนการสอนงาน

4. การเตรียมการสอนงาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 5. กลยุทธ์การสอนงานและการวัดผลการสอน

6. เทคนิคการสอนงาน

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7.  เทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

8. ทดสอบ Post-Test

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9. ฝึกภาคปฏิบัติทำ Work shop การเตรียมการสอนงาน

วันที่สอง

09.00-10.30 10. ฝึกภาคปฏิบัติการตรวจเช็ครถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน
10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 11. ฝึกภาคปฏิบัติการขับรถฟอร์คลิฟท์และการตัก วางสินค้า
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 12. ฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติการสอนงาน
14.30–16.45 พักเบรก
14.45–16.00 13. ฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติการสอนงาน (ต่อ)

14. ถาม-ตอบ ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน

 

หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรทบทวน)

(หลักสูตร 6 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน)
 

09.00-09.30 ลงทะเบียนและ Pre- Test
09.30-10.30 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

2. ประเภทและชนิดของรถฟอร์คลิฟท์

3. โครงสร้างและส่วนประกอบของรถฟอร์คลิฟท์

4. การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 5. กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์

6. การยกและวางสินค้าแบบต่างๆ

7. Load Capacity Chart และ ทดสอบ Post Test

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 8. ฝึกการตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

9. สาธิตการขับรถและการตัก-วางสินค้า

10. ทดสอบภาคปฏิบัติ

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00  10. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี  (พนักงานใหม่)

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

วันแรก

09.00-09.30 ลงทะเบียนและทดสอบ Pre Test
09.30-10.30 1. ความรู้เบื้องต้น ประเภทและชนิดของรถฟอร์คลิฟท์

2. โครงสร้างและส่วนประกอบของรถฟอร์คลิฟท์

3. การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 4. กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์

5. การยกและวางสินค้าแบบต่างๆ

6. Load Capacity Chart และ ทดสอบ Post Test

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7. ฝึกการตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

8. สาธิตการขับรถและการตัก-วางสินค้า

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9. ฝึกภาคปฏิบัติการขับรถฟอร์คลิฟท์

วันที่สอง

09.00-10.30 10. ฝึกภาคปฏิบัติการตักและวางสินค้า
10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 11. ฝึกภาคปฏิบัติการตักและวางสินค้า (ต่อ)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 12. ทดสอบภาคปฏิบัติ
14.30–16.45 พักเบรก
14.45–16.00 13. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)