Tag Archives: overhead-crane

“ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น”

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

วันแรก         ภาคทฤษฎี

09.00-09.30 ลงทะเบียนและ Pre- Test
09.30-10.30 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ(เพิ่มเติม)กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น   ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
2. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้งาน
10.30-10.45 พักเบรก
10.45–12.00 4.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
5.  ส่วนประกอบของปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
6.  ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นระบบสัญญาณเตือนและ Limit Switch
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7.  การตรวจสอบ บำรุงรักษา ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
8.  การประเมินน้ำหนักสิ่งของ วิธีการผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายและสัญญาณมือ
14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9.   การใช้คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาปั้นจั่น
10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น

 

วันที่สอง         ภาคปฏิบัติ

09.00-10.30 11. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย และ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
12. ทดสอบภาคทฤษฎี
10.30 – 10.45 พักเบรก
10.45 – 12.00 13.  การตรวจสภาพเครนและอุปกรณ์ช่วยยก
14.  ทดสอบภาคปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 15.  ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร

“ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ”

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

วันแรก         ภาคทฤษฎี

09.00-09.30 ลงทะเบียนและ Pre- Test
09.30-10.30 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ(เพิ่มเติม)กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น   ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

2. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

3. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ

ผู้ควบคุมการใช้งาน

10.30-10.45 พักเบรก
10.45–12.00 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น5. ส่วนประกอบของปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก

6.   ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นระบบสัญญาณเตือนและ Limit Switch

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7. การตรวจสอบ บำรุงรักษา ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก8. การประเมินน้ำหนักสิ่งของ วิธีการผูกมัด การยกเคลื่อนย้าย

และสัญญาณมือ

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9.   การใช้คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาปั้นจั่น10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น

 

วันที่สอง         ภาคปฏิบัติ

09.00-10.30 11. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียและ       การวิเคราะห์อุบัติเหตุ

12. ทดสอบภาคทฤษฎี  

10.30 – 10.45 พักเบรก
10.45 – 12.00 13. การตรวจสภาพเครนและอุปกรณ์ช่วยยก14. ทดสอบภาคปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น”

(หลักสูตร 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน)

 ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น                  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น             พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 4. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น ชนิดของปั้นจั่น
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 7. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 8. ระบบสัญญาณเตือน และ Limit Switch
 9. การตรวจสอบ   บำรุงรักษาปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 10. การประเมิน และคำนวณหาน้ำหนักสิ่งของที่ยก
 11. วิธีและวิธีการการผูกมัดสิ่งของ
 12. การใช้สัญญาณมือ
 13. การวางแผนการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 14. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ คู่มือการใช้งานปั้นจั่น
 15. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้งานปั้นจั่น
 16. กรณีศึกษาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

 ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง

 1. การคำนวณหาน้ำหนักสิ่งของที่จะยกและการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 2. การวางแผนการยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย
 3. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
 4. ฝึกการผูกมัดสิ่งของที่จะยกจริงในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 5. ฝึกปฏิบัติการบังคับปั้นจั่นและการให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นเสมือนจริง

หลักสูตรอบรม ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”

(หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 4. การตรวจสอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยกก่อนการใช้งาน
 5. การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุ
 6. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย
 7. การวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานปั้นจั่น