หลักสูตรอบรม Train The Trainer การขับรถฟอร์คลิฟท์ 12 ชม.

หลักสูตรอบรม Train The Trainer การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)      

วันแรก

09.00-09.30 ลงทะเบียนและทดสอบ Pre Test
09.30-10.30 1. ความสำคัญของการสอนงานและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

2. บทบาทหน้าที่ของผู้สอน

3. การวางแผนการสอนงาน

4. การเตรียมการสอนงาน

10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 5. กลยุทธ์การสอนงานและการวัดผลการสอน

6. เทคนิคการสอนงาน

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 7.  เทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

8. ทดสอบ Post-Test

14.30–14.45 พักเบรก
14.45–16.00 9. ฝึกภาคปฏิบัติทำ Work shop การเตรียมการสอนงาน

วันที่สอง

09.00-10.30 10. ฝึกภาคปฏิบัติการตรวจเช็ครถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน
10.30–10.45 พักเบรก
10.45–12.00 11. ฝึกภาคปฏิบัติการขับรถฟอร์คลิฟท์และการตัก วางสินค้า
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 12. ฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติการสอนงาน
14.30–16.45 พักเบรก
14.45–16.00 13. ฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติการสอนงาน (ต่อ)

14. ถาม-ตอบ ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน